Kwaliteit

Wat zegt de titel ‘diëtist’?

De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd door de Wet BIG*, artikel 34. Daarin is bovendien de deskundigheid van een diëtist omschreven en zijn de opleidingseisen vastgelegd. Alleen afgestudeerden van de vierjarige hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek zijn wettelijk bevoegd om de titel ‘diëtist’ te voeren.

Diëtisten zijn zowel voedingsdeskundigen als dieetdeskundigen.

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en houdt zich aan de wettelijke voorschriften voor persoonsregistratie.

Kwaliteitsregister Paramedici

Inschrijving in dit register is alleen mogelijk als de diëtist aan bepaalde criteria voldoet op onder andere het gebied van werkervaring, bij- of nascholing en post-hbo-cursussen. Zo moet de diëtist kunnen aantonen jaarlijks voldoende bijscholingen, cursussen en congressen te hebben bijgewoond. Dit biedt u als patiënt de zekerheid dat u profiteert van goede kwaliteit en up-to-date kennis.

Gulden regels diëtist-patiënt

De omgangsregels ofwel de gulden regels geven de rechten en plichten aan van zowel de diëtist als de patiënt.

1.  Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de  patiënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken.

2.  Zowel de patiënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie  het gaat dit tijdig aangeven.

3.  De diëtist heeft de plicht de patiënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding.

4.  De patiënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.

5.  De patiënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke  omstandigheden en wensen.

6.  De patiënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.

7.  De privacy van de patiënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.

8.  De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in
dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.

9.  Bij het aanvragen van de begeleiding is de patiënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de patiënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.

10.  Als de patiënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst proberen te bespreken met de diëtist. Als ze er samen niet uit komen, kan de patiënt terecht bij het Klachtenloket Paramedici, zie www.klachtenloketparamedici.nl info@klachtenloketparamedici.nl, tel 030 – 310 09 29

Waar zijn de gulden regels op gebaseerd?  De gulden regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist-patiënt. Deze modelregeling is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF). In de modelregeling zijn de rechten en plichten van diëtist en patiënt vastgelegd. De gulden regels zijn een samenvatting van deze modelregeling.

Wetenschappelijk onderzoek

Praktijk voor Voeding en Lifestylecoaching doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacy bescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Privacy statement

Privacyverklaring PraktijkVoorVoeding